AFS Talk > Announcement

ประกาศแบนการใช้ Email @qq.com

(1/1)

snory:
เนื่องจากเมื่อ 1 ชั่วโมงที่ผ่านมานี้มีการเข้ามา Spam กระทู้ต่างๆอย่างหนัก (ประมาณ 40 กว่ากระทู้ได้)
และพบว่าเมลที่ใช้คือ @qq.com ซึ่งเป็นของจีน
จึงขอแบนเมลดังกล่าวในการเข้าใช้บริการบอร์ด
กรุณาอย่าใช้เมลดังกล่าวในข้อมูลส่วนตัวของท่าน
หรือท่านอาจจะโดนแบนจากระบบอัตโนมัติของบอร์ดได้

ขอบพระคุณที่ให้ความร่ีวมมือครับ
snory
AFSer Admin

Navigation

[0] Message Index

Go to full version