AFSer Thailand Webboard

AFS Talk => Announcement => Topic started by: snory on September 10, 2010, 06:53:50 PM

Title: ประกาศแบนการใช้ Email @qq.com
Post by: snory on September 10, 2010, 06:53:50 PM
เนื่องจากเมื่อ 1 ชั่วโมงที่ผ่านมานี้มีการเข้ามา Spam กระทู้ต่างๆอย่างหนัก (ประมาณ 40 กว่ากระทู้ได้)
และพบว่าเมลที่ใช้คือ @qq.com ซึ่งเป็นของจีน
จึงขอแบนเมลดังกล่าวในการเข้าใช้บริการบอร์ด
กรุณาอย่าใช้เมลดังกล่าวในข้อมูลส่วนตัวของท่าน
หรือท่านอาจจะโดนแบนจากระบบอัตโนมัติของบอร์ดได้

ขอบพระคุณที่ให้ความร่ีวมมือครับ
snory
AFSer Admin